तीव्र काटना ब्लेड

स्टील कटिंग डिस्क, मेटल कटिंग डिस्क, सॉ ब्लेड ब्लेड.